Publikime

  • All
  • Publikim i 2017
  • Publikim i 2018

  Projekt Ligje: TVSH, Procedurat Tatimore dhe Taksat Vendore

  Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Tetor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË…

  LIGJ Nr. 39/2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

  LIGJ
  Nr. 39/2018
  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
  NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998,
  “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”,
  TË NDRYSHUAR

  LIGJ Nr. 25/2018 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE

  LIGJ
  Nr. 25/2018
  PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT
  FINANCIARE
  1
  Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të
  Kushtetutës, me pr…

  VKM Nr.212 date 20.04.2018 per TVSH

  VENDIM Nr. 212,

  datë 20.4.2018

  PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 953, DATË 29.12.2014,

  P R O J E K T L I GJ LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

  P R O J E K T L I GJ

  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR

  P R O J E K T L I GJ DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.92/2014 (TVSH)

  P R O J E K T L I GJ

  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

   

  Read more

  LIGJ Nr. 33/2017 PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN/SHUARJEN E DETYRIMEVE

  LIGJ
  Nr. 33/2017
  PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN/SHUARJEN E DETYRIMEVE
  TATIMORE, DETYRIMEVE TË PAGUESHME NË DOGANË, SI DHE
  PROCEDURËN E HEQJES NGA QARKULLIMI TË MJETEVE TË
  TRANSPORTIT PAS FSHIRJES/SHUARJES SË DETYRIMEVE

  Akt Normativ i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 25.1.2017

  Për disa ndryshime në ligjin nr.9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar Kliko..