Kodi i Privatësisë

  BARAZ Kodi I privatësisë së faqes

  Ky është Kodi I privatësisë (“Politika e privatësisë”) për faqen e internetit BARAZ me një faqe të parë në emër domain baraz.al (kjo “faqe”). Kjo Faqe është vënë në dispozicion nga BARAZ ose “ne”). Ky Kod privatësie përcakton politikat tona në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e disa informatave të identifikueshme personalisht (“Informacion Personal”) që kanë të bëjnë me përdorimin e kësaj faqe nga një individ. Përdorimi i kësaj faqeje nënkupton, kuptimin tuaj dhe pranimin e kushteve të nga ky kod privatësie.

  Kjo Politikë e Privatësisë është inkorporuar në dhe në pjesë të Termave dhe Kushteve të Web faqes së BARAZ-it, të cilat rregullojnë përdorimin tuaj të kësaj faqeje në përgjithësi dhe do të lexohen sikur Termat dhe Kushtet dhe Privatësia janë një dokument i unifikuar.

   

  Për të shmangur dyshimet, kjo Politikë e Privatësisë zbatohet për të dhënat personale të mbledhura përmes këtij Site-i, por jo për aktivitetet e biznesit offline të BARAZ.

  Informata personale

  Kur na dërgoni një kërkesë ose pyetje përmes e-mailit në seksionin “Na kontaktoni” në këtë faqe, marrim emrin, adresën postare, numrin e telefonit, adresën e e-mailit dhe informacione të tjera në lidhje me pyetjen / kërkesën tuaj. Ne gjithashtu marrim informacionin personal si pjesë e proceseve tona të rekrutimit, dhe kur paraqitni një formular aplikimi për punësim online dhe na jepni informacionin personal, i cili përfshin emrin tuaj, adresën postare, numrin e telefonit, adresën e e-mailit dhe informacione të tjera lidhur me punësimin. Informatat e tilla personale mbahen vetëm për periudhën e kërkuar për përmbushjen e kërkesës suaj ose që kanë të bëjnë me aplikimin tuaj të punës. Ne gjithashtu mund të mbledhim kohë pas kohe informata shtesë nga ju, nëpërmjet formave të tjera në këtë faqe, përmes korrespondencës me e-mail, dhe nëpërmjet mjeteve të tjera në internet. Informacioni i kërkuar do të jetë minimumi për t’i mundësuar BARAZ-it që të arrije objektivin e ërkesës tuaj.

  Kur kërkohet informacion shtesë, kjo do të shënohet dhe/se ofrimi i tij është vullnetar. Informacion shtesë kërkohet vetëm që të na mundësojë që të japim përgjigjen më të përshtatshme për kërkesën tuaj.

  Informacion teknik

  Kur vizitoni këtë Faqe, ne mund të mbledhim informacion teknik që nuk, në vetvete, ju identifikon me emër. Ky informacion mund të përfshijë, për shembull, adresën IP (Internet Protocol), cilat faqe vizitoni në këtë faqe, faqet e tjera që vizitoni në Web dhe shfletuesin që keni përdorur për të parë këtë Site. Këto të dhëna teknike përdoren për të matur dhe përmirësuar efektivitetin e kësaj faqeje, për të ndihmuar në diagnostikimin e problemeve me serverin tonë, për të administruar këtë Faqe, për të parë se nga ku vjen trafiku i Faqes dhe për të identifikuar përdoruesit tanë. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione të tjera që nuk mund të identifikohen personalisht nëpërmjet këtij Site-i, si aktiviteti i përdorimit të Faqes dhe preferencat, të njohura edhe si të dhëna demografike ose profile. Aktualisht, por nuk rezervojmë të drejtën, kombinojmë të dhënat e përshkruara në këtë paragraf me informacionin tuaj personal.

   

  Përdorimi i cookies

  Ne mund të përdorim “cookies” për të mbajtur, dhe nganjëherë ndjekur, informacion rreth jush. Cookies janë skedarë të vogla të të dhënave që dërgohen në shfletuesin tuaj ose në softuer të ngjashëm nga një server Web dhe ruhen në hard driverin e kompjuterit tuaj. Cookies gjurmojnë se ku lundroni në faqen tonë dhe atë që shikoni. Duke vepruar kështu, një cookie mund të na mundësojë që të lidhen me përdorimin tuaj të faqes së uebit në informacionin tuaj personal. Shumë vende të tjera të internetit përdorin cookies për qëllime shumë të ngjashme.

   

  Shumica e shfletuesve të uebit mund të vendosen për t’ju informuar kur një cookie është dërguar te ju dhe t’ju ofrojë mundësinë për të refuzuar atë cookie. Përveç kësaj, lojtar juaj në Flash mund të vendoset për të refuzuar ose fshirë cookie-t Flash. Refuzimi i një cookie në përgjithësi nuk do të ndërhyjë në përdorimin tuaj të faqes së internetit. Sidoqoftë, refuzimi i një cookie mund, në disa raste, të përjashtojë nga përdorimi ose ndikimi negativ në ekranin ose funksionin e faqes së uebit ose zonave ose veçorive të caktuara të faqes së internetit.

   

   

  Përdorimi i Informacionit Personal

  Ne përdorim Informacionin Personal të mbledhur në dhe nëpërmjet kësaj Faqe për qëllime të ndryshme në rrjedhën e biznesit dhe siç përcaktohet ndryshe këtu. Informatat personale të ofruara përdoren vetëm për qëllimin specifik për të cilin është siguruar, përveç rasteve kur ju në mënyrë eksplicite zgjedhni të merrni informata të tjera nga BARAZ. Kur kërkoni materiale ose kërkoni që dikush të kontaktojë ju do të keni mundësi të merrni informata të tjera që mund të jenë me interes. Për shembull:

  • Për t’iu përgjigjur kërkesave tuaja që na dërgoni nëpërmjet e-mailit ose “Na Kontaktoni”;
  • Të përpunojë kërkesat tuaja dhe t’ju dorëzojë materialet e kërkuara;
  • Të lidhen me ju kur të kërkoni informacione të mëtejshme;
  • Të dërgoni mesazhe me postë dhe e-mail për promovimin e produkteve dhe shërbimeve tona. (Ju mund të zgjedhni nga marrja e disa mesazheve promovuese nga ne siç përshkruhet në seksionin “Largimi” më poshtë.)

   

  A i japim informacionet tuaja personale?

  Ne mund të kontraktojmë me kompani ose individë të tjerë për t’ju ofruar shërbimet që kërkoni nga ne ose për të vepruar ndryshe në këtë faqe ose aktivitetet tona të biznesit.

  Shoqëri të tilla mund të kenë qasje në të dhënat tuaja personale për përdorimin e tyre në lidhje me ato qëllime në emër tonë.

   

  .

   

  Siguria

  Standardet e pranuara përgjithësisht të teknologjisë dhe sigurisë operacionale janë zbatuar për të mbrojtur Informacionin Personal nga humbja, keqpërdorimi, ndryshimi ose shkatërrimi. Të gjithë partnerët, punonjësit dhe drejtorët duhet të mbajnë informacionin personal  konfidencial dhe vetëm personat e autorizuar kanë qasje në këtë informacion.

   

  Ju lutemi, kini kujdes sa herë që dërgoni Informacionin Personal me ne përmes e-mailit. E-mail zakonisht nuk është një mjet i sigurtë për transferimin e informacionit.

  Për shkak të natyrës së hapur të internetit, ne nuk mund të garantojmë që çdo informacion i ruajtur në serverat tanë, ose të transmetohet tek ose nga ju, do të jetë i lirë nga aksesi i paautorizuar. Duke përdorur këtë Faqe, ju pranoni që ju e kuptoni dhe bini dakord të merrni këto rreziqe.

   

  Në rast se nuk besojmë se siguria e informacionit tuaj personal në zotërimin ose kontrollin tonë mund të jetë komprometuar, ne mund t’ju njoftojmë për këtë. Nëse një njoftim është i përshtatshëm, ne do të përpiqemi ta bëjmë këtë sa më shpejt që të jetë e mundur në rrethanat dhe, deri në masën që kemi adresën tuaj e-mail, ne mund t’ju njoftojmë me e-mail.

   

  Qasja dhe korrigjimi

  BARAZ nuk merr përgjegjësinë për konfirmimin e saktësisë së vazhdueshme të informacionit tuaj personal. Kur është praktikisht e mundur nëse njoftoni BARAZ se Informacioni juaj Personal nuk është më i saktë, do të bëhen korrigjime të përshtatshme.

   

  Pyetje apo shqetësime

  Ju lutemi na kontaktoni në contact@baraz.al për të raportuar çdo informacion  ose dyshim të thyerjes se ë privatësi ose shkelje të sigurisë ose për të paraqitur pyetje ose ankesa lidhur me privatësinë.

   

  Ndryshime në politika të  privatësisë

  Nëse ka ndryshime apo shtesa në këtë Politikë të Privatësisë, ne do t’ju njoftojmë duke postuar këto ndryshime këtu. Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Politike të Privatësisë janë efektive kur ato janë postuar.

  Ju lutemi kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për të parë ndonjë ndryshim që kemi bërë në Politikën. Ndryshimi i fundit: 11.01.2019

  Termat dhe Kushtet e faqes

  BARAZ, është nje shoqëri që operon sipas ligjeve tregtare shqipëtare dhe ështe ne rritje të vazhdueshme.

   

  Të drejtat e autorit për të gjithë përmbajtjen e paraqitur në këtë faqe interneti janë në pronësi të BARAZ, përveç rasteve kur tregohen burime të tjera.

  Ju jeni të autorizuar të shikoni, printoni, kopjoni dhe shkarkoni përkohësisht përmbajtjen nga kjo ueb-faqe, me kusht që qëllimi për të cilin keni nevojë dhe të përdorni përmbajtjen e kësaj faqe interneti është vetëm për qëllime personale dhe informative.

  BARAZ  Website Privacy Policy

  This is the privacy policy (“Privacy Policy”) for the BARAZ Web Site with a front page at the baraz.al domain name (this “Site”). This Site is made available by BARAZ or “we” or “us”). This Privacy Policy sets forth our policies regarding the collection, use and disclosure of certain personally identifiable information (“Personal Information”) relating to an individual’s use of this Site. Your use of this Site signifies your understanding and acceptance of the terms of this Privacy Policy. This Privacy Policy is incorporated into, and part of, the BARAZ Web Site Terms and Conditions, which govern your use of this Site in general, and shall be read as if the Terms and Conditions and Privacy are one unified document.

  For the avoidance of doubt, this Privacy Policy applies to Personal Information collected through this Site, but not to BARAZ’s offline business activities.

  Under What Circumstances Do We Collect Your Personal Information?

  Personal Information

  When you send us an e-mail request or inquiry through the “Contact Us” section of this Site, we obtain your name, postal address, phone number, e-mail address and other information relating to your inquiry/request. We also obtain Personal Information as part of our recruitment processes, and when you submit an online employment application form and provide to us Personal Information, which includes your name, postal address, phone number, e-mail address and other employment-related information. Such Personal Information is only kept for the period required for fulfilling your request or dealing with your job application. We also may collect additional Personal Information from you from time to time through other forms on this Site, through e-mail correspondence, and through other online means. The information required will be the minimum to enable BARAZ to deal with your request. Where additional information is requested this will be marked and its provision is voluntary. Additional information is only requested to enable us to provide the most appropriate response to your request.
  Sensitive information is not sought through this Site except where legally required as part of the recruitment process. Sensitive information includes data relating to: race or ethnic origin; political opinions; religious or other similar beliefs; physical or mental health; sexual orientation or criminal record. Where you do provide sensitive information this will be accepted as explicit consent to use that information in connection with the purpose for which it has been provided.

  Technical Information

  When you visit this Site, we may collect technical information that does not, by itself, identify you by name. This information may include, for example, your IP (Internet Protocol) address, which pages you visit on this Site, other pages you visit on the Web, and which browser you used to view this Site. This technical data is used to measure and improve the effectiveness of this Site, to help diagnose problems with our server, to administer this Site, to see where Site traffic is coming from and to identify our users. We may also collect other non-personally identifiable information via this Site, such as Site usage activity and preferences, also known as demographic or profile data. We do not currently, but reserve the right to, combine the data described in this paragraph with your Personal Information.

  Do We Use Cookies?

  We may use “cookies” to keep, and sometimes track, information about you. Cookies are small data files that are sent to your browser or related software from a Web server and stored on your computer’s hard drive. Cookies track where you travel on the Site and what you look at. In doing so, a cookie may enable us to relate your use of the Web site to your Personal Information. Many other Web sites use cookies for very similar purposes.

  Most Web browsers can be set to inform you when a cookie has been sent to you and provide you with the opportunity to refuse that cookie. Additionally, your Flash player can be set to reject or delete Flash cookies. Refusing a cookie will generally not interfere with your use of the Web site. However, refusal of a cookie may, in some cases, preclude you from using or negatively impact the display or function of the Web site or certain areas or features of the Web site.

  Do We Use Web Bugs

  We may use “web bugs” (described in more detail below) in this Site or in our communications with you to verify your viewing and/or receipt of communications. A “web bug” is typically a one-pixel, transparent image (although it can be a visible image as well), located on a Web page or in an e-mail, which is retrieved from a remote site on the Internet enabling the verification of an individual’s viewing or receipt of a Web page or e-mail message.

  Use of Personal Information

  We use Personal Information collected on and through this Site for a variety of purposes in the course of business and as otherwise set forth herein. Personal Information provided is used only for the specific purpose for which it was provided except where you explicitly select to receive other information from BARAZ. When requesting material or asking someone to contact you there will be the option to receive other information that may be of interest. For example:

  • To respond to your requests that you send to us via e-mail or “Contact Us”;
  • To process your requests and deliver to you requested materials;
  • To contact you when you request further information;
  • To send you mail and e-mail messages promoting our products and services. (You may opt-out of receiving certain promotional e-mail messages from us as described in the “Opt-out” section below.)

  Do We Share Your Personal Information?

  We may contract with other companies or individuals to provide you the services that you request from us or to otherwise operate this Site or our business activities. Such companies may be given access to your Personal Information for their use in connection with those purposes on our behalf.

  We may use third party service providers to develop and/or host our web site, to host and maintain our databases, to transmit our e-mail messages, and to provide other back-end services for this Site. In connection with this, such service providers may have access to your Personal Information for use on our behalf consistent with this Privacy Policy.

  We may, as a result of a sale, merger, consolidation, change in control, transfer of assets, reorganization or liquidation of our company (a “Reorganization Event”), transfer, sell or assign your Personal Information to third parties involved in the Reorganization Event.

  From time to time, we may be required to provide Personal Information in response to a court order, subpoena, government investigation, or as otherwise required by law.

  Do You Have Choices Regarding How Your Personal Information Used?

  Opt-Out

  If you would like to opt not to receive promotional or marketing e-mail from us in the future, you may let us know by sending us an e-mail to contact@baraz.al stating the e-mail address you wish to be removed from our mailing list. However, your option not to receive promotional and marketing e-mail shall not preclude us from corresponding with you, by e-mail or otherwise, regarding your existing relationship with us. Your opt-out request will also not apply to correspondence that has already been initiated.

  Security

  Generally accepted standards of technology and operational security have been implemented to protect Personal Information from loss, misuse, alteration or destruction. All partners, employees and principals are required to keep Personal Information confidential and only authorized personal have access to this Information.

  Please be careful whenever sending Personal Information to us via e-mail. E-mail is commonly not a secure means of transferring information.
  Due to the open nature of the Internet, we cannot guarantee that any information stored on our servers, or transmitted to or from you, will be free from unauthorized access. By using this Site, you acknowledge that you understand and agree to assume these risks.

  In the unlikely event that we believe that the security of your Personal Information in our possession or control may have been compromised, we may seek to notify you of that. If a notification is appropriate, we would endeavor to do so as promptly as possible under the circumstances, and, to the extent we have your e-mail address, we may notify you by e-mail.

  Access and Correction

  BARAZ does not assume responsibility for confirming the ongoing accuracy of your Personal Information. When practically possible if you inform BARAZ that your Personal Information is no longer accurate, appropriate corrections will be made.

  Third Parties

  We have no control over what information third parties track or collect, and we have no responsibility or liability for any tracking, data collection or other activities of third parties.

  Domicile Requirement for Use of the Site

  You represent and warrant that you are domiciled in the Albania. You agree that Albanian law will apply to this Privacy Policy and your Personal Information without regard to laws relating to choice or conflicts of laws.

  Who Can You Contact if You Have Questions or Concerns

  Please contact us at contact@baraz.al to report any known or suspected privacy or security breaches or to submit privacy-related questions or complaints.

  Will This Privacy Policy Change?

  If there are changes or additions to this Privacy Policy, we will notify you by posting those changes here. Changes and additions to this Privacy Policy are effective when they are posted. Please check this web page periodically to see any changes we have made to our Privacy Policy.Date of last review of Privacy Policy: January 11, 2019