Kontabiliteti/Financiare

  Shërbime Kontabiliteti/Financiare

  Ne kemi një ekip të specializuar për të siguruar shërbimet e kontabilitetit, në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit

  -Krijimi i sistemit të kontabilitetit

  -Regjistrimi i të gjitha veprimeve të kontabilitetit

  -Përgatitja e raporteve mujore, tremujore dhe vjetore

  -Pasqyra e pozicionit financiar(Bilanci)

  -Pasqyra e performancës (Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

  -Pasqyra e performances (Të ardhurat gjithëpërfshirëse)

  -Pasqyra e ndryshimeve në kapitalin neto

  -Raporte debitorë/kreditorë

  -Plan biznesi për biznes të ri/ekzistues