Lojra Fati

  Lojrat e fatit, kazinotë dhe hipodromet

  Ligji për Lojrat e Fatit në e Republikën e Shqipërisë, përcakton kategoritë e lojërave të fatit të lejuara, kushtet, kriteret dhe procedurat që rregullojnë këtë veprimtari në Republikën e Shqipërisë, si dhe detyrat, përgjegjësitë dhe bashkëpunimin e strukturave përgjegjëse për monitorimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë në fushën e lojërave të fatit.

  Organi publik i ngarkuar me ligj për monitorimin dhe kontrollin e ligjshmërisë së funksionimit të subjekteve tatimpagues që ushtrojnë aktivitet në këtë fushë është Autoriteti për Mbikëqyrjen e Lojrave të Fatit, institucion në varësi të Ministrisë së Financave.

  Marë nga www.tatime.gov.al dhe www.amlf.gov.al/

  Për të parë listën e akteve ligjore dhe nënligjore klikoni këtu.

  Dokumenta ndihmëse

   

   

   


   

  Historiku me ndryshimet e bera ne vite:

   

   

   

   

   

   

  • Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8701, datë 1.12.2000

             “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet, të ndryshuar.

   

  •  Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

              “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”, të ndryshuar.

   

  •  Për disa ndryshime dhe një shtesë në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

              “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”, të ndryshuar.

   

  • Për disa ndryshime në ligjin nr. 8701, datë 01.12.2000

             “Për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”, i ndryshuar.

   

   

   

  Vendime të Këshillit të Ministrave

                                                  AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJRAVE TË FATIT

                       

  • Për kalimin në përgjegjësi administrimi të disa ambienteve, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare te Ministria e Financave,

  për Autoritetin e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

  • Për miratimin e kritereve të vlerësimit të garës, të dokumenteve standarde dhe strukturës së komisionit të vlerësimit të aplikimeve,

  për dhënien e licencës për Lotarinë Kombëtare.

  • Për miratimin e kritereve të vlerësimit të garës, të dokumenteve standarde dhe strukturës së komisionit të

  vlerësimit të aplikimeve, për dhënien e licencës për Lotarinë Kombëtare.

  • Për përcaktimin e strukturës së komisionit të shqyrtimit të aplikimit, të kritereve, të dokumentacionit e të kushteve, që duhet të plotësojë aplikanti,

  për t’u  pajisur me licencë për kazino, si dhe të rasteve të revokimit apo të pezullimit të kësaj licence.

    

   

   

   

   

  • Për disa ndryshime në vendimin nr. 622, datë 12.11.2001 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e zonave,

  ku mund të hapen kazino”, të ndryshuar.

   

   

  • Për disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 238, datë 13.04.2001 të Këshillit të Ministrave

  “Për kriteret e dhënies së lejes për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”, të ndryshuar.

   

  • Për shfuqizimin e vendimit nr. 240, datë 13.04.2001 të Këshillit të Ministrave “Për ndarjen e të ardhurave,

  që rrjedhin nga ushtrimi i veprimtari së nga subjektet e licencuara për lojëra fati, kazino dhe hipodrome”.

   

  • Per nje ndryshim ne vendimin nr. 238, date 13.04.2001 te Keshillit te Ministrave

  “Per kriteret e dhenies se lejes per lojerat e fatit, kazinote dhe hipodromet”, te ndryshuar.

   

  • Per nje ndryshim ne vendimin nr. 238, date 13.04.2001 te Keshillit te Ministrave

  “Per kriteret e dhenies se lejes per lojerat e fatit, kazinote dhe hipodromet”.

   

   

   

   

   

  Për përcaktimin e kushteve dhe të kërkesave teknike që duhet të plotësojë subjekti që do të licencohet për kategorinë “Lojëra elektronike në distancë”

  Udhëzime

  AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJRAVE TË FATIT

   

   

  • Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit përkatës për dhënien e miratimit nga autoriteti i mbikëqyrjes së lojërave të fatit                                         për shitjen, lënien peng, dhurimin dhe çdo formë tjetër të disponimit të aksioneve, aseteve, pasurisë apo makinave të organizatorit                                                  të lejuar për zhvillimin e lojërave të fatit.

   

  •  Për mënyrën dhe afatet për kryerjen e pagesës së tarifës së licencimit për secilën kategori të lojërave të fatit.

   

   

      

  • Për përcaktimin e mënyrës dhe afateve të pagesës së detyrimeve ligjore të shoqërive të licencuara në fushën e lojërave të fatit për llogari

        të autoritetit të mbikëqyrjes së lojërave të fatit.

   

   

   

  • Për procedurën, afatet dhe formatin e shtypjes dhe prodhimit të biletave të lojërave të fatit dhe mënyra e emetimit të biletës

           online, si dhe format e tjera të pranimit të pjesëmarrjes në lojën online.

   

   

  • Për shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 4, datë 19.1.2009 “Për përcaktimin e fondit të ngurtësimit për garancinë

           e fituesit/fituesve në lojërat e fatit”.

   

  • Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 19.1.2009 “Për rastet e shitjes, transferimit të aksioneve të shoqërive

  të licencuara të lojërave të fatit”.

   

  • Për disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin Nr. 08, date 26.01.2009 “Per percaktimin e skemes se duhur per shtypjen e biletave,

  shperndarjen dhe kontrollin e hedhjes se tyre ne perdorim” I ndryshuar.

   

   

   

  • Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8, datë 26.1.2009 “Për përcaktimin e skemës së duhur për shtypjen e biletave,

  shpërndarjen dhe kontrollin e hedhjes së tyre në përdorim”.

   

   

  • Për mënyrën dhe afatet e kryerjes së pagesës së detyrimeve ligjore të subjekteve të miratuara dhe të licencuara

           në fushën e lojërave të fatit.

   

   

  • Për përcaktimin e procedurave për shqyrtimin e dokumentacionit të subjekteve aplikuese për marrjen e autorizimit

  për organizimin e lojërave promocionale të fatit.

   

   

   

   

   

   

   

  • Për procedurat e hapjes dhe mbylljes së sallave të lojërave basteve sportive, kazinove elektronike,

  bingove tradicionale.

   

  • Për paralajmërimin e lojtarëve dhe ekspozimin e lojërave të fatit ndaj institucioneve fetare, shëndetësore

  dhe arsimore.

   

  • Për një ndryshim në udhëzimin nr. 6, datë 22.2.2006 “Mbi administrimin dhe detyrimet tatimore

  për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”.

   

  • Për përcaktimin e skemës së duhur për shtypjen e përqendruar të biletave, shpërndarjen dhe

  kontrollin e hedhjes së tyre në përdorim.

   

   

  • Per disa ndryshime ne udhezimin nr. 15, date 16.7.2003 “Per procedurat e hapjes dhe mbylljes se sallave te

  lojerave aritmetike, elektronike dhe pikave te lojerave te fatit sportive”.

   

  • Per procedurat e hapjes dhe mbylljes se sallave te lojerave aritmetike, elektronike dhe pikave

  te lojerave te fatit sportive”.

   

  • Per percaktimin e skemes se duhur per shtypjen e perqendruar te biletave, shperndarjen dhe kontrollin e

  hedhjes se tyre ne perdorim”.