Sigurimet

  Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore

  Ligji për mbledhjen e kontributeve të detyrusheme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë dhe Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, përcaktojnë rregullat për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shëndetësore, vendosjen dhe zbatimin e skemës së sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor etj.

  Gjithashtu ato përcaktojnë modalitetet, procedurat si dhe njësitë përgjegjëse të administratës, për përllogaritjen, mbledhjen, administrimin dhe përfitimin nga pagesa e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shëndetësore.

  Më poshtë do të gjeni aktet ligjore dhe nënligjore të cilat përcaktojnë rregullat e mbledhjes së kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

  Marë nga www.tatime.gov.al

  Dokumenta ndihmëse