Shërbime Kontabiliteti/Financiare

  Informacion Financiar/Kontabël

  Dhënia e informacionit të plotë, të saktë, në kohën e duhur dhe të mirë-organizuara. Për përmbushjen e nevojave të biznesit tuaj. Ne kemi një ekip të specializuar për të siguruar shërbimet e kontabilitetit, në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit

  Shërbime Fiskale

  Këshilla Tatimore

  Ofrimin e shërbimeve të konsulencës fiskale, duke u përgjigjur në pyetjet specifike apo me aspekte të ndryshme të legjislacionit dhe praktikës fiskale në Shqipëri. Legjislacioni fiskal në Shqipëri është në një proces të vazhdueshëm ndryshimesh, me ndikim të menjëhershëm në mjedisin e biznesit. Ne fokusohemi duke u përditësuar me të gjitha këto ndryshime.

  Shërbime personeli/Strukturë organizative

  Ne jemi këtu

  T’ju ndihmojmë, të keni një menaxhim më të mirë të punës suaj dhe të ndërtoni një strukturë organizimi që jo vetëm do ju ndihmojë të lehtësoni punën por do të shërbej si një investim për të ardhmen e biznesit tuaj.

  Përfaqësime të tjera

  Bashkëpunim

  Me bashkëpuntorët tanë, ju ofrojmë auditimin e pasqyrave financiare, përfaqesime në çështje civile dhe administrative pranë gjykatave.

  Japim zgjidhje

  Përmbushim nevojat e biznesit tuaj.

  Me portofolin tonë shumë të larmishëm, ne besojmë në ofrimin e zgjidhjeve të cilat janë përshtatur në bazë të nevojave të aktivitetit që klientët tanë ushtrojnë. Në këto kushte ne jemi në gjëndje për të rekomanduar zgjidhje për klientët tanë në mënyrë të qartë dhe të lehtë për ta kuptuar ecurinë e biznesit.

  24/7 Në ç'do moment

  Partëneri juaj

  Udhëtojmë në të njëtin drejtim, shqetësimi juaj është përgjegjësia jonë. Në 24/7 jemi të angazhuar për ecurinë tuaj.

  GET A FREE QUOTE CALCULATION

  REACH YOUR POTENTIAL FASTER AND WITH EASE 

  We will take care of your accounting and administrative services and take the load off you.

  Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Tetor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR   Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë   V E N D O S I:   Në
  LIGJ Nr. 39/2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”,TË NDRYSHUAR Kliko..
  LIGJ Nr. 25/2018 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE1 Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Kliko..

  VKM Nr.212 date 20.04.2018 per TVSH

  Posted by Admin on  November 3, 2018

  0
  Category: Publikim i 2018
  VENDIM Nr. 212, datë 20.4.2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 953, DATË 29.12.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR. 92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 159, të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli
  P R O J E K T L I GJ DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR Kliko…