Për disa ndryshime në ligjin nr.9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e
kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Read more