LIGJ
Nr. 33/2017
PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN/SHUARJEN E DETYRIMEVE
TATIMORE, DETYRIMEVE TË PAGUESHME NË DOGANË, SI DHE
PROCEDURËN E HEQJES NGA QARKULLIMI TË MJETEVE TË
TRANSPORTIT PAS FSHIRJES/SHUARJES SË DETYRIMEVE