LIGJ
Nr. 25/2018
PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT
FINANCIARE
1
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të
Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Kliko..