LIGJ Nr. 39/2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998,
“PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”,TË NDRYSHUAR

Kliko..