Shërbime Kontabiliteti/Financiare

  Informacion Financiar/Kontabël

  Dhënia e informacionit të plotë, të saktë, në kohën e duhur dhe të mirë-organizuara. Për përmbushjen e nevojave të biznesit tuaj. Ne kemi një ekip të specializuar për të siguruar shërbimet e kontabilitetit, në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit

  Shërbime Fiskale

  Këshilla Tatimore

  Ofrimin e shërbimeve të konsulencës fiskale, duke u përgjigjur në pyetjet specifike apo me aspekte të ndryshme të legjislacionit dhe praktikës fiskale në Shqipëri. Legjislacioni fiskal në Shqipëri është në një proces të vazhdueshëm ndryshimesh, me ndikim të menjëhershëm në mjedisin e biznesit. Ne fokusohemi duke u përditësuar me të gjitha këto ndryshime.

  Shërbime personeli/Strukturë organizative

  Ne jemi këtu

  T’ju ndihmojmë, të keni një menaxhim më të mirë të punës suaj dhe të ndërtoni një strukturë organizimi që jo vetëm do ju ndihmojë të lehtësoni punën por do të shërbej si një investim për të ardhmen e biznesit tuaj.

  Përfaqësime të tjera

  Bashkëpunim

  Me bashkëpuntorët tanë, ju ofrojmë auditimin e pasqyrave financiare, përfaqesime në çështje civile dhe administrative pranë gjykatave.

  Japim zgjidhje

  Përmbushim nevojat e biznesit tuaj.

  Me portofolin tonë shumë të larmishëm, ne besojmë në ofrimin e zgjidhjeve të cilat janë përshtatur në bazë të nevojave të aktivitetit që klientët tanë ushtrojnë. Në këto kushte ne jemi në gjëndje për të rekomanduar zgjidhje për klientët tanë në mënyrë të qartë dhe të lehtë për ta kuptuar ecurinë e biznesit.

  24/7 Në ç'do moment

  Partëneri juaj

  Udhëtojmë në të njëtin drejtim, shqetësimi juaj është përgjegjësia jonë. Në 24/7 jemi të angazhuar për ecurinë tuaj.

  GET A FREE QUOTE CALCULATION

  REACH YOUR POTENTIAL FASTER AND WITH EASE 

  We will take care of your accounting and administrative services and take the load off you.

  UDHËZIM Nr. 13, datë 17.5.2016 (TVSH)

  Posted by Admin on  May 31, 2016

  Comments Off on UDHËZIM Nr. 13, datë 17.5.2016 (TVSH)
  Category: Publikim i 2016
  UDHËZIM Nr. 13, datë 17.5.2016 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 6, DATË 30.1.2015, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR     Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në zbatim të nenit 159, paragrafi 2, të ligjit nr. 92/2014, datë 24.7.2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, Ministri i Financave UDHËZON : Në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015,

  Mbi dorëzimin e pasqyrave financiare-2015 (QKB)

  Posted by Admin on  April 12, 2016

  Comments Off on Mbi dorëzimin e pasqyrave financiare-2015 (QKB)
  Category: Publikim i 2016
  Të nderuar subjekte tregtare,   Mbështetur në Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar, neni 43, pika 3 (a), subjektet kanë detyrimin të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme. Detyrimin për depozitimin e dokumentave të sipërcituara e kanë subjektet me një xhiro vjetore mbi 8 milionë lekë, të cilët duhet të

  Njoftim datë 29.03.2016 – Për dorëzimin e Pasqyrave Financiare

  Posted by Admin on  March 29, 2016

  Comments Off on Njoftim datë 29.03.2016 – Për dorëzimin e Pasqyrave Financiare
  Category: Publikim i 2016
  Njoftim datë 29.03.2016 – Për zbatimin e procedurave të dorëzimit elektronik të pasqyrave financiare për vitin fiskal 2015   Të nderuar Tatimpagues!   Në zbatim të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si

  Urdhër i ministrit të Financave nr. 36, datë 8.3.2016

  Posted by Admin on  March 25, 2016

  Comments Off on Urdhër i ministrit të Financave nr. 36, datë 8.3.2016
  Category: Publikim i 2016
  URDHËR Nr. 36, datë 8.3.2016 PËR SHPALLJEN E DISA NDRYSHIMEVE NË STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË KONTABILITETIT DHE TË RAPORTIMIT FINANCIAR, TË PËRKTHYERA NË GJUHËN SHQIPE Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare Viti: 2016 – Numri: 43 Urdhër i ministrit të Financave

  SKK 02 Paraqitja e Pasqyrave Financiare – i përmirësuar

  Posted by Admin on  March 14, 2016

  Comments Off on SKK 02 Paraqitja e Pasqyrave Financiare – i përmirësuar
  Category: Publikim i 2016
  Objektivi i Standardit Kombëtar të Kontabilitetit 2, “Paraqitja e Pasqyrave Financiare” (SKK 2), miratuar nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit dhe shpallur nga Ministria e Financës, është të japë konceptet dhe rregullat-bazë, për paraqitjen e informacionit financiar në pasqyrat financiare të hartuara në përputhje me standardet kombëtare të kontabilitetit. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit bazohen në parimet e kontabilitetit dhe të raportimeve financiare të pranuara në shkallë ndërkombëtare, kërkesat e përgjithshme të të cilave përshkruhen në Ligjin