Shërbime Kontabiliteti/Financiare

  Informacion Financiar/Kontabël

  Dhënia e informacionit të plotë, të saktë, në kohën e duhur dhe të mirë-organizuara. Për përmbushjen e nevojave të biznesit tuaj. Ne kemi një ekip të specializuar për të siguruar shërbimet e kontabilitetit, në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit

  Shërbime Fiskale

  Këshilla Tatimore

  Ofrimin e shërbimeve të konsulencës fiskale, duke u përgjigjur në pyetjet specifike apo me aspekte të ndryshme të legjislacionit dhe praktikës fiskale në Shqipëri. Legjislacioni fiskal në Shqipëri është në një proces të vazhdueshëm ndryshimesh, me ndikim të menjëhershëm në mjedisin e biznesit. Ne fokusohemi duke u përditësuar me të gjitha këto ndryshime.

  Shërbime personeli/Strukturë organizative

  Ne jemi këtu

  T’ju ndihmojmë, të keni një menaxhim më të mirë të punës suaj dhe të ndërtoni një strukturë organizimi që jo vetëm do ju ndihmojë të lehtësoni punën por do të shërbej si një investim për të ardhmen e biznesit tuaj.

  Përfaqësime të tjera

  Bashkëpunim

  Me bashkëpuntorët tanë, ju ofrojmë auditimin e pasqyrave financiare, përfaqesime në çështje civile dhe administrative pranë gjykatave.

  Japim zgjidhje

  Përmbushim nevojat e biznesit tuaj.

  Me portofolin tonë shumë të larmishëm, ne besojmë në ofrimin e zgjidhjeve të cilat janë përshtatur në bazë të nevojave të aktivitetit që klientët tanë ushtrojnë. Në këto kushte ne jemi në gjëndje për të rekomanduar zgjidhje për klientët tanë në mënyrë të qartë dhe të lehtë për ta kuptuar ecurinë e biznesit.

  24/7 Në ç'do moment

  Partëneri juaj

  Udhëtojmë në të njëtin drejtim, shqetësimi juaj është përgjegjësia jonë. Në 24/7 jemi të angazhuar për ecurinë tuaj.

  GET A FREE QUOTE CALCULATION

  REACH YOUR POTENTIAL FASTER AND WITH EASE 

  We will take care of your accounting and administrative services and take the load off you.

  Ligjit nr.99/2015

  Posted by Admin on  March 10, 2016

  Comments Off on Ligjit nr.99/2015
  Category: Publikim i 2016
  Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 03.03.2016 shqyrtoi çështjen me objekt shfuqizimi i neneve 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 të ligjit nr.99/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese, pasi

  VKM nr. 37, datë 21.1.2016

  Posted by Admin on  March 10, 2016

  Comments Off on VKM nr. 37, datë 21.1.2016
  Category: Publikim i 2016
  Për përcaktimin e pagës mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për personat e regjistruar si të vetëpunësuar, të cilët kryejnë veprimtari ekonomike profesionale dhe punonjësit e papaguar të familjes që punojnë e bashkëjetojnë me të…. Kliko